دبیرستان محلی امن برای خانواده های بومی منطقه  
 
 
   
  روزهای به یاد ماندنی پاییز و زمستان 98....